Informace  pro občany k volbám do poslanecké sněmovny PČR na územní MČ Brno-Líšeň

Zpátky
Informace  pro občany k volbám do poslanecké sněmovny PČR na územní MČ Brno-Líšeň

Volby do Poslanecké sněmovny PČR vyhlásil prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dvou dnech, v pátek  8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V městské části Brno-Líšeň – hlasování proběhne ve volebních místnostech okrsků č. 14001 až 14019 již tradičně dislokovaných v objektech základních škol v Líšni a na líšeňské radnici.

Volič

Voličem ve volebních okrscích v Brně-Líšni je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb (9.října 2021) dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Brně-Líšni.

Voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Volič pak může na voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů a má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své volební právo při letošních volbách do Poslanecké sněmovny PČR, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Nejzazší možností předložení tohoto potvrzení je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu, která voliči umožní, v souladu s platnými volebními zákony, ve volbách hlasovat.

Volební místnost

Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena Zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které musí být voličům na jejich žádost zapůjčeny k nahlédnutí.

Hlasování

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny PČR jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Způsob hlasování

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Toto ustanovení neplatí pro osoby v karanténě z důvodu pandemie COVID-19.

Organizace účasti občanů, kteří jsou v karanténě z důvodu pandemie Covid-19 bude upravena pokyny Ministerstva vnitra, které budou včas zveřejněny na webových stránkách ministerstva, případně Krajského úřadu JmK. 

Hlasování mimo volební okrsek, kde má volič trvalý pobyt

Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního okrsku a není vybaven voličským průkazem (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty, nebo je v zahraničí apod.), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

S využitím informací:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Zpracovala: Dračková

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Odpady Samospráva I. místostarosta LN-Zprávy z radnice
Volba prezidenta České republiky 2023 7. 12. 2022 Samospráva
Informace pro kandidáty 4. 7. 2022 Samospráva
Samospráva Líšně 1. 11. 2020 Samospráva
1 2
Poslední úprava: 20. 9. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů