Informace pro kandidáty

Zpátky

pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je:

Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno. Přebírat kandidátní listiny jsou oprávněni:

 • Mgr. Miroslav Bednář, referent vnitřních věcí, dveře č. 302, tel.: 771 228 068

e-mail: [obfuscate_1_|92|96|96|101|89|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]

 • Pavlíková Jitka, bytová referentka, dveře č. 205, tel.: 544 424 867

e-mail: [obfuscate_1_|106|92|114|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

 

Kandidátní listiny je možné podávat každý pracovní den:

Po 8.00 – 17.00 hod.

Út 8.00 – 14.00 hod.

St 8.00 – 17.00 hod.

Čt 8.00 – 14.00 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.

 

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má v obci trvalý pobyt,  
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

  

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

 • registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
 • nezávislí kandidáti,
 • sdružení nezávislých kandidátů,
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

  

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce (tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin) registračnímu úřadu, kterým je:

 1. obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory
 2. pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi.

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

 

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu.

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

Vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození. Ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat.

  

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022, aby závady odstranily do 1. srpna 2022.

Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny. V případě, že závady nebyly odstraněny, o škrtnutí kandidáta, pokud lze tímto způsobem odstranit vady a umožnit tak zaregistrování kandidátní listiny, nebo o odmítnutí kandidátní listiny v případě, že k nápravě nestačí předchozí postup.

 

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu.

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce. 

 

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do daného zastupitelstva obce, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u příslušného krajského soudu. V případě, že došlo ke škrtnutí kandidáta, může se rovněž i tento kandidát domáhat ochrany u příslušného krajského soudu podle soudního řádu správního.

Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.

  

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

 

 

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 I. místostarosta Doprava Bydlení Samospráva
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Volba prezidenta České republiky 2023 7. 12. 2022 Samospráva
Informace  pro občany k volbám do poslanecké sněmovny PČR na územní MČ Brno-Líšeň 20. 9. 2021 Samospráva
1 2
Poslední úprava: 4. 7. 2022.
Kontakt: Radek Mrázek, , tel.: 544424844

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů