35. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25. 9. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Rozpočtový výhled MČ Brno-Líšeň na období 2016 – 2020
VI.35/4/2400 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

5. Výplata odměn členům výborů ZMČ, kteří nejsou zastupiteli, za výkon funkce v období 1 - 10/2014
VI.35/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.06.2014
VI.35/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Rozpočtové opatření č. 16,17,18,19,20 a 21/2014

VI.35/7/2500

výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Rozpočtové opatření č. 22/2014
VI.35/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9.

Rozpočtové opatření č. 23/2014

VI.35/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

10. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska zdejších samosprávných orgánů, k odprodeji pozemku p.č. 5054/1 - 770 m2 - orná půda v k.ú. Líšeň, formou nabídkového řízení
VI.35/10/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

11. Požadavek MO MMB o stanovisko k návrhu odsvěření pozemku p.č. 4422/235 – kolejiště tramvajového tělesa v k.ú. Líšeň
VI.35/11/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

12.

Žádost p. J. Vajnrajcha o stanovisko k odkoupení pozemku p.č. 3094/10 – 985 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň z majetku st. města Brna do jeho vlastnictví

VI.35/12/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

13. Ústní podnět p. L. Sejkory na změnu využití území v ÚPmB u pozemků p.č. 4422/4, části p.č. 4422/265 a p.č. 4422/01 v k.ú. Líšeň, z ploch SV na plochy ZO k možnosti využití těchto pozemků k vybudování ovocného sadu
VI.35/13/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

14. Návrh na zpracování územní studie Habří s finanční úhradou nákladů na pořízení studie z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VI.35/14/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

15. Schválená změna ÚPmB Aktualizace ÚPmB zařadila lokalitu Kostelíček do ploch BK, z tohoto důvodu je předkládán návrh na podání žádosti u pořizovatele ÚPmB, na zpracování Regulačního plánu lokality Kostelíček s úhradou finančních nákladů na jeho pořízení žadatelem
VI.35/15/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

16. Oznámení OÚPR MMB o přijetí návrhu Ing. Šroubka a Ing. Opluštila na pořízení změny Úz. plánu města Brna, zařazené do 38. souboru změn ÚPmB 2014 – I. na pozemcích p.č. 5093/4, 5093/5, 5093/7, 5049/39, 5091/3 v k.ú. Líšeň z ploch ostatní městské zeleně a krajinné zeleně všeobecné na plochy pro bydlení
VI.35/16/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

17. Žádost spol. Forman Brno s.r.o., o souhlas k využití území pozemků p.č. 4422/82,4422/83 a 4422/3 v k.ú. Líšeň, dle schválené Změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB v plochách S s přípustným využitím CV k umístění výstavby chladírenských skladů, vč. Kanceláří, sociálního zařízení a tří bytových jednotek, současně se žádostí o pronájem pozemku p.č. 4422/3 v k.ú. Líšeň, ve vlastnictví st. města Brna
VI.35/17/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

18. Pan D. Peňa žádá o odprodej části pozemku p.č. 4052/3 o výměře cca 40 m2 – orná půda v k.ú. Líšeň k rozšíření zázemí jeho budoucího rodinného domu na k.ú. Podolí u Brna 
VI.35/18/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

19. Žádost spol. E.ON Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku p.č. 5037/23 v k.ú. Líšeň , evidovaného v majetku st. města Brna , do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s. z důvodu zastavěné části pozemku trafostanici ve vlastnictví společnosti
VI.35/19/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

20. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu převodu pozemků p.č. 5037/51 – 351 m2 zastavěná plocha a p.č. 5037/52 – 1980 m2 ostatní plocha v k.ú. Líšeň, z majetku st. města Brna do vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Brna a.s.
VI.35/20/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

21.

Změna obecně závazné vyhlášky st. města Brna č. 8/2009 , o koordinaci výkopových prací

VI.35/21/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

22. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů, v aktuálním znění
VI.35/22/2700 výsledek hlasování Ing. arch.Hoskovcová, PhD.

 

23.

Projekty do operačního programu Životního prostředí, PO 7, Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentální vzdělávání , poradenství, osvětu

  1. Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MŠ Synkova 24
  2. Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu MČ Puchýřova 13a – revokace části usnesení
VI.35/23/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

24. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
VI.35/24/800 výsledek hlasování Ing. Čapková

 

25. Informativní zpráva : Se zánikem zastupitelstva zanikají i jeho výbory k datu 10.října 2014

 

26. Návrh koncepce rodinné politiky v Brně-Líšni, RC Pastelka
VI.35/26/1110 výsledek hlasování  

 

27. Interpelace
28. Diskuse
29. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
30. Kontrola usnesení
31. Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 25. 9. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: