VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Zpátky

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek dne 7. června 2024 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování na území městské části Brno-Líšeň proběhne v 19 volebních okrscích: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11, okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsky 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5. Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na obvyklých místech.

Do Evropského parlamentu na území České republiky má právo volit (voličem je) státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. června 2024, dosáhl věku 18 let, dále občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Oprávněnost k účasti ve volbách prokazuje občan platným průkazem totožnosti. Za ten se považuje občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz. Prokazování identity pomocí digitální verze občanského průkazu (v mobilním telefonu) není v letošním roce možné!

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.  

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Nelze volit na zastupitelském úřadu ČR! Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat příslušnému obecnímu úřadu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nejpozději do pátku dne 31. května 2024 do 16.00 hodin). Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16.00 hodin. V tomto případě není písemná žádost vyžadována.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Volič, který se nemůže ze závažných důvodů, zejména zdravotních, dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad o návštěvu s přenosnou volební schránkou. Požadavky na přenosnou volební schránku zasílejte na e-mail: [obfuscate_1_|106|92|114|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114] (s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a telefonního kontaktu na voliče) nebo sdělte na telefonních číslech: 771 228 068, 544 424 867.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu, a to nejpozději do 4. června 2024. K dispozici budou také ve všech volebních místnostech.

Podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související s volbami lze získat na www.brno-lisen.cz .

Mgr. Miroslav Bednář, Organizační obor ÚMČ Brno-Líšeň

Související články

Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
Běh pro Julii v Líšeňské rokli 3. 6. 2024 Život v Líšni Sport Reportáže a videa o Líšni
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
ZŠ Horníkova - 30. let - Retro den 20. 5. 2024 ZŠ Horníkova Život v Líšni Základní školy
Pálení čarodějnic v Líšeňské rokli 13. 5. 2024 Kultura Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Líšeňský zámek opět obsadila napoleonská vojska 3. 5. 2024 Život v Líšni Kultura Reportáže a videa o Líšni
1 2 3 4 6 10 15 19
Poslední úprava: 29. 4. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů