Útvar interního auditu

Zpátky

Axmannová Libuše, Ing. Bc. - interní auditor, dveře č. 101, tel.: +420 544 424 825, +420 778 428 175

Interní audit zajišťuje zvlášť pověřený zaměstnanec, jmenovaný RMČ, organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur.

Poslání:
Interní audit zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému ÚMČ. Zjišťuje zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, zda jsou včas rozpoznávána rizika vztahující se k činnosti MČ, zda jsou přijímána opatření, která tato rizika sníží či vyloučí, zda řídící kontroly poskytují starostovi spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, zda jsou provozní a finanční kritéria plněna, zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.

Odpovědnost za :

 • zpracovává roční a střednědobé plány činnosti, které schvaluje starosta
 • vykonává interní audit v rámci ÚMČ, který zahrnuje zejména - finanční audit,audit systémů a výkonů
 • přezkoumává dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů-interní směrnice
 • předkládá starostovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik
 • doporučení k přijetí opatření a k nápravě nedostatků
 • přezkoumává existenci, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému
 • zpracovává výroční zprávy
 • vykonává metodickou a konzultační činnost
 • vykonává následnou veřejnosprávní kontrolu u všech příspěvkových organizací zřízených MČ a příjemců dotací z rozpočtu MČ
 • přezkoumává existenci a funkčnost systému řídící kontroly u všech příspěvkových organizací zřízených MČ
 • je pověřeným pracovníkem na úseku voleb

Statut Útvaru interního auditu

 

Související články

top Agenda Centrálního stavebního úřadu 24. 6. 2024 Úřad Odbory ÚMČ Odbory ÚMČ
Poslední úprava: 18. 3. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů