Informace ke komplexní regeneraci obecních bytů v Brně-Líšni

Zpátky
Informace ke komplexní regeneraci obecních bytů v Brně-Líšni

Vážení nájemníci obecních bytů:

 

 

Předkládáme Vám podrobné instrukce k pro-
vedení některých opatření v bytě, které budou přispívat k zajištění bezpečnosti v domě.
Tato opatření mají zabránit hrozícím škodám, zej-
ména odcizením majetku z bytů po dobu pro-
vádění stavebních prací a upřesnit vazby mezi stavbou, jejím vedením a jednotlivými nájemníky:

I. Zajištění ochrany majetku bytu vlastním nájemníkem

U těch nájemníků, kde to dovolí osobní nebo rodinné poměry a kde to umožní technologie provádění, zajistí nájemník účast aspoň jednoho člena domácnosti v bytě v době provádění prací, tj. v době, kterou pronajímatel oznámil nájemníkovi v dopise. č.j. ………ze dne……..
P r o h l á š e n í o zajištění ostrahy bytu vlastním nájemníkem se jménem nájemníka,  adresou a číslem bytu předá  nájemník ve dvou vyhotoveních zástupci ÚMČ Brno-Líšeň ….investičnímu technikovi před termínem zahájení stavebních prací, tj. do dne……....., který předá jedno vyhotovení hlavnímu stavbyvedoucímu.
Pokud v prohlášení uvede nájemník, že bude přítomen v bytě jen část z doby, po kterou budou probíhat práce (několik dnů nebo jen určité dny), vymezí tyto dny v prohlášení a po zbývající dobu bude ostraha zajištěna prostřednictvím specializované firmy.

  II. Zajištění ochrany majetku

Tam, kde nebude možné postupovat dle předchozího odstavce, bude uzavřena smlouva mezi MČ Brno-Líšeň a hlídací službou. Hlídací služba bude střežit majetek v bytech v době provádění, tj. v době, kterou pronajímatel oznámil nájemníkovi v dopise s č.j. za současně bude provádět ostrahu  celého objektu i v noci, a to po dobu, kdy by hrozilo nebezpečí přístupu do bytu ze strany lešení.

MČ Brno-Líšeň i hlídací služba budou vyžadovat součinnost od nájemníků spočívající v následujících činnostech, v případě, že nebude přítomen nájemník

 1. Umožnění bezproblémového vstupu do bytu oprávněnému pracovníku MČ Brno-Líšeň nebo pracovníku subdodavatelské firmy provádějící práce. Za tím účelem nájemce předá klíče od bytu a vchodu nejpozději 2 dny pře zahájením prací v bytě zástupci ÚMČ Brno-Líšeň, který zajistí jejich předání, přičemž zahájení prací bude v souladu s postupem staveb, prací dle harmonogramu (po „stoupačkách“).
 2. odstranění cenných movitých věcí z bytu, event. jejich úschova s uzamčením
 3. provedení soupisu těch movitých věcí, které budou spadat pod dozor hlídací služby (jedná se především o vybavení domácnosti el. spotřebiči – např. pračka, lednička, mraznička – je třeba odstavit z provozu a vysušit, mikrovlnná trouba, spotřební elektronikou – televizory s úhlopříčkou 55 cm a více aj. rozměrově větší věci. Množství věcí uvedených na soupisu je individuální, záleží na vybavenosti jednotlivé domácnosti. Avšak na soupisu  uvedený rozsah věcí, které spadají pod tento režim hlídací služby je úplný. Nelze se domáhat náhrady škody za odcizení věcí v soupisu neuvedených. Z toho důvodu je třeba uvést úplný očíslovaný výčet věcí, přesné  označení věci včetně typu a výrob. čísla.

  Dále soupis bude obsahovat seznam nábytku a zařízení, tj. věcí, které zůstávají v bytě (postačí druhové označení věci a počet kusů). Nelze se domáhat náhrady škody za odcizení věcí v soupisu neuvedených. V obou případech je vhodné doložit fotodokumentaci.Věci na soupisu uvedené nebudou vynášeny z budovy po dobu provádění stavebních prací.Pro věci tohoto druhu rozměrově menší zajistí MČ Brno-Líšeň zvláštní místnost, která bude sloužit jako dočasný sklad a která bude střežena hlídací službou. Tyto věci budou složeny do uzavřených (pokud možno uzamčených) tašek nebo uzavřených krabic přelepených širší lepicí páskou a označeny štítkem se jménem nájemníka, č. vchodu a č. bytu.

 4. očíslovaný soupis movitých věcí v bytě dle bodu 3) se jménem nájemníka, č. vchodu a č. bytu bude přílohou předávacího protokolu. Vlastní formulář předávacího protokolu, který předá nájemníkům pověřený pracovník ÚMČ Brno-Líšeň, bude obsahovat i zápis o stavu bytu, jeho zařízení a vybavení, zejména všechny zjevné stávající vady a poškození bytu. Formulář předávacího protokolu nájemník vyplní před započetím prací v bytě. Při přejímce jej zástupce  ÚMČ Brno-Líšeň doplní, příp. upřesní a po odsouhlasení bude předávací protokol podepsán oběma stranami, tj. nájemníkem a zástupcem  ÚMČ Brno-Líšeň. Zástupce objednatele bude pořizovat v bytech fotodokumentaci, kterou bude stav bytů zdokumentován.
 5. zpětné převzetí bytu opět protokolární formou po ukončení stavebních prací, tj. v termínu uvedeném v dopise ÚMČ č.j….   (týká se zpětného převzetí věcí v bytě, nikoliv díla, které bude předávat zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo). Předávací protokol bude obsahovat pravdivé prohlášení o kompletnosti a neporušenosti bytového zařízení a vybavení a zápis o stavu bytu, tzn. prohlášení nájemníka o tom, zda byt včetně zařízení bytu byl předán ve stavu, v jakém ho zástupce ÚMČ Brno-Líšeň od nájemníka převzal. Podpisem předávacího protokolu zástupcem zhotovitele  a osobou nájemníka přechází odpovědnost za škodu na stávajícím bytovém zařízení a vybavení včetně odpovědnosti za škodu na nově zabudovaných konstrukcích a nově instalovaném zařízení jejich užíváním nebo zásahem třetích osob na nájemníka.
 6. uvolnění potřebných prostor v místnostech zajištění volného přístupu k těm částem bytu, zařízením a instalacím, které budou dotčeny rekonstrukcí, aby byl vytvořen dostatečný pracovní a manipulační prostor pro pracovníky provádějící práce na rekonstrukci a přitom eliminováno nebezpečí škod na vnitřním zařízení a vybavení.

Za tím účelem provede nájemník v bytě následující opatření:

 • odstraní bytové textilie (záclony, závěsy aj.), květináče z oken
 • v místnostech, kde bude prováděna výměna podlahových krytin (PVC), odstraní podlahové krytiny (koberce)
 • v místnostech, kde nebude prováděna výměna podlahových krytin, budou krytiny (koberce) odstraněny částečně, např. srolováním ke zdi na opačné straně bytu (dál od bytového jádra). Nemohou-li být krytiny odstraněny, budou zajištěny proti prachu a mechanickému poškození překrytím igelitovými fóliemi.
 • nábytek (obývací stěny, skříně, sedací soupravy aj. ) složí do středu místnosti, s ohledem na volný přístup k náporným bodům el. energie, není-li to možné nebo účelné, uloží jej ke zdi na opačné straně bytu (dál od jádra). Nábytek bude zajištěn proti prachu a mechanickému poškození překrytím igelitovými fóliemi, popř. jinou vhodnou  textilií.  V případě potřeby ze strany nájemníka a po dohodě ÚMČ za úhradu zajistí stěhovací službu.
 • ze stěn přiléhajících k bytovému jádru odstraní obrazy a dekorace
 • koupelnu vyprázdní, tj. odstraní el. spotřebiče, zařízení a mobilní konstrukce (sušáky)
 • WC uvolní, tj. odstraní textilie, krytiny, dílové konstrukce (poličky, držáky, zásobníky)

Poznámka: Předávací protokol bude podepsán všemi dospělými osobami nájemce, nemají-li osoby žijící v bytě shodná příjmení.

Pracovníci hlídací služby budou provádět ostrahu nepřetržitě po dobu 24 hod. denně a v rámci výkonu služby a v zájmu eliminování škod způsobených vynesením předmětů z okruhu věcí podléhajících ostraze budou vybavení následujícími pravomocemi

 • kontroly větších zavazadel vynášených z budovy
 • činit zápisy o zjištěních při výkonu kontroly v odůvodněných případech v rámci zjištění při výkonu kontroly
 • oprávnění ke kontrole totožnosti osob vycházejících z budovy
 • oprávnění vyžadovat od těchto osob podpis provedeného zápisu

Výše uvedené zápisy spolu s protokoly uvedenými pod body 3) a 4) budou rozhodné pro posuzování případných nároků za škody způsobené zhotovitelem.

Na stavbě bude zastupovat MČ Brno-Líšeň odpovědný stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, kteří budou mít za úkol, pokud možno, udržovat bezproblémový kontakt s nájemníky a citlivě řešit nastalé problémy, které nad míru zasahují nepříznivě do života nájemníků.

Pracovníci realizační firmy budou nosit po celou dobu provádění prací návlekové vesty žluté barvy, na nich připevněné viditelné jmenovky s označením jména firmy a jména osoby. Totéž platí pro subdodavatelské firmy provádějící práce na stavbě „Komplexní regenerace panelových domů MČ Brno-Líšeň" a jejich jednotlivé pracovníky. Všichni pracovníci účastnící se provádění prací na stavbě budou povinni i bez vyžádání prokázat svoji totožnost.

Zástupci realizační firmy (tj. hlavní stavbyvedoucí, příprava výroby) se představí nájemníkům na schůzkách v suterénech budovy, na kterých odpoví na případné dotazy nájemníků.

ÚMČ Brno-Líšeň představí zodpovědné pracovníky a ve spolupráci s nájemníky vytvoří šestičlennou pracovní skupinu v každém bytovém domě (investiční technik, zástupce samosprávy, zástupce realizační firmy  a tři nájemníci). Pracovní skupina je vytvořena z operativních důvodů, aby byla zajištěna informovanost nájemníků v průběhu realizace a nájemníci měli přímého zástupce, pověřeného zastupovat a jednat s realizační firmou a MČ Brno-Líšeň.

MČ Brno-Líšeň zajistí schůzku nájemníků bytových domů následně:

 


Pozvánka na informativní setkání o zpracování projektové dokumentace

Dovolujeme si Vás pozvat na informativní setkání o zpracování projektové dokumentace pro komplexní regenerace domů XY, na které …

                                         kdy

                                         kde

Při setkání bude zástupcům z řad nájemníků představena uvažovaná koncepce a technická řešení připravovaných oprav a modernizací v rámci regenerace výše uvedených domů za účelem získání připomínek a podnětů ze strany nájemníků.

S pozdravem

 


 

Představení dispozic rekonstrukce bytových jader

Představujeme Vám navržené varianty rekonstrukce bytových jader při plánované regeneraci panelových domů ….

Prosíme Vás, abyste věnovali pozornost variantám příslušejícím Vašemu bytu. Řešení jsou uspořádána podle toho, kde se nachází Váš byt při pohledu od vstupu do domu z ulice …: „Krajní byty – vlevo“,“Prostřední byty“ a „Krajní byty – vpravo“. Varianty pro každý byt jsou vždy jen dvě: „A“ a „B“.

Varianty jsou vyvěšeny ve Vašem vchodě v místě informační tabule v přízemí od dne ..........

V případě, že budou v některých vchodech odcizeny či poškozeny, obraťte se na mne ( kancelář ........ ) Na vyžádání Vám mohou být varianty zaslány ve formátu PSF e-mailem.

Doručte své případné připomínky a rozhodnutí, kterou variantu upřednostňujete, na Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, kancelář ........ do dne ..........

V případě, že se do  dne .......... nijak nevyjádříte, bude pro Váš byt zvolena varianta A.

S pozdravem

 


 

Informace o regeneraci domu XY svěřenému MČ Brno-Líšeň a žádost o zpřístupnění bytu      

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném zahájení komplexní regenerace domu XY svěřenému MČ Brno-Líšeň.
Součástí regenerace jsou:

 

 • výměna bytového jádra, včetně zařizovacích předmětů
 • oprava vnitřních omítek a výmalba celého bytu
 • výměna vstupních dveří do bytu
 • celková výměna elektroinstalace (variantně v rámci opravy podlahy, případně v sádrokartonovém podhledu nebo v elektroinstalačních lištách (oblé/rohové))

Generálním dodavatelem regenerace domu  XY je společnost (bude doplněno dle výběrového řízení Hlavním stavbyvedoucím je pan XY, Regenerace bude prováděna od… data do… (bude doplněno na základě jednání) V tomto období Vás budeme žádat o zpřístupnění a uvolnění bytů pro rekonstrukci, s předpokladem maximální délky celkové rekonstrukce 12 dnů. Požadavek zpřístupnění a umožnění provedení výše uvedených prací je v souladu s § 668 odst. 2, § 692 odst. 1, odst. 3 občanského zákoníku.

Po dobu provádění opravy rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky bude v suterénu domu zřízeno sociální zázemí se zdrojem pitné vody a WC.

 Dne  ...................  ve ................  hod. se koná setkání s uživateli bytů domu za účelem podrobnějšího seznámení s připravovanou regenerací domu. Setkání se koná v domě ............  ve vstupní místnosti ................

S pozdravem

 


 

Podmínky vnitřní regenerace – domů

 1. V bytech bude provedena rekonstrukce bytových jader: a) demontáž umakartových stěn, vyzdění porobetonových příček, b) dispozice nových bytových jader dle projektu, tj. vchod do místností WC a koupelny zvlášť (dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavby, § 22 odst. 6, c) v případě, že uživatel bytu provedl v minulosti rekonstrukci bytového jádra v jiné dispozici než je v projektu, může být bytové jádro vynecháno z rekonstrukce za předpokladu že kvalitativně odpovídá nebo je ve vyšším standardu než prováděná rekonstrukce.
 2. V bytech bude provedena oprava podlah, demontáž stávajícího PVC a položení nové vinylové podlahoviny v kuchyni, chodbě a v pokojích V koupelně a na WC bude položena dlažba.
 3.  V bytech bude prováděna rekonstrukce elektrorozvodů ve všech místnostech. Nový rozvod bude proveden v mědi a osazen novými vypínači a zásuvkami.
 4. S nájemníky regenerovaných domů bude sepsána dohoda, v které bude sjednáno zpřístupnění bytu.
 5. Nájemníkům bude nabídnut výběr ze vzorkovníků některých materiálů v rámci standardního řešení a dohodnuta případná nadstandardní řešení některých úprav dle možností zhotovitele a zájmu uživatele. V rámci sjednání každého nadstandardního řešení bude sjednána výše doplatku nájemníkem, forma jeho uhrazení a sepsána dohoda o přenechání vlastníkovi nemovitosti.
 6. Před započetím stavebních úprav bude sepsán předávací protokol o stavu předávaného bytu. Nájemníci uvolní v bytě potřebný prostor k provádění stavebních úprav dle instrukcí pronajímatele.
 7. Pronajímatel zajistí pro nájemníky upravovaných bytů náhradní WC a koupelnu v technickém podlaží, náhradní zdroj vody a elektrického proudu do každého podlaží
 8. Stavbyvedoucí, resp. pověřený zástupce zhotovitele seznámí nájemníky s harmonogramem prací a s časovými požadavky na zpřístupnění bytů.

 

             ……………………………                                                          

                     ÚMČ Brno-Líšeň

 


Vážený nájemníku,

předkládáme Vám „Doplnění podmínek vnitřní regenerace“ jako doplnění přílohy č. l „Dohody o regeneraci bytového domu“, kterým se upřesňují a doplňují dříve podané informace.

Doplnění podmínek vnitřní regenerace:

 1. Pronajímatel Městská část Brno-Líšeň se zavazuje provést stavební úpravy v bytech v standardním provedení na své náklady.
 2.  Zhotovitelem stavebních úprav regenerace domu ........ je společnost   ....................  a zhotovitelem stavebních úprav regenerace domu ..........  je ....................
 3. Pronajímatel v smlouvě o dílo se zhotovitelem stanovil přesný harmonogram provádění stavebních prací a smluvní pokuty v případě nedodržení termínu.
 4. Před započetím staveních úprav v jednotlivých bytech dojde k předání bytu, jehož součástí bude sepsání protokolu o předání bytu na základě prohlídky bytu, jehož součástí bude sepsání protokolu o předání bytu na základě prohlídky bytu za účasti nájemce, pronajímatele a zástupce zhotovitele. V protokolu bude uveden soupis a stav předmětů zařízení v jednotlivých částech bytu. Pokud v průběhu provádění prací v bytě nastanou  problémy nebo nejasnosti, obrátí se nájemník na zástupce pronajímatele, případně na stavební dozor pronajímatele. Po dokončení stavebních úprav v bytě dojde k převzetí bytu nájemcem, jehož součástí bude sepsání protokolu o převzetí bytu na základě prohlídky bytu za účasti nájemce, pronajímatele a zástupce zhotovitele.
 5. Odpovědnost za škody nájemci způsobené činností zhotovitele nese vůči nájemci pronajímatel. Vztah mezi pronajimatelem a zhotovitelem je řešen ve smlouvě o dílo, kterou pronajímatel se zhotovitelem uzavřel.
 6. Přístup do bytu budou mít pouze osoby, kterým zhotovitel vystaví písemné pověření k výkonu určených prací v určeném termínu, zástupce pronajimatele a osoba pověření výkonem stavebního dozoru.
 7. Stavební úpravy v bytech proběhnou v termínech stanovených v dopise nájemcům z dne .................... V případě potřeby zpřístupnění bytu mimo tento termín bude nájemce k tomu vyzván sedm dní předem.
 8. V době, kdy sociální zařízení v bytě bude mimo provoz, zajistí pronajímatel nájemci do bytu chemické mobilní WC, o jehož údržbu podle instrukcí zhotovitele se bude starat nájemce.
 9. Pronajímatel umožnil, aby si nájemce dohodl se zhotovitelem provedení nadstandardních úprav některých konstrukcí, oproti standardním konstrukcím řešených projektovou dokumentací. Tyto případné nadstandardní konstrukce jsou zejména provedení dlažby v koupelně a na WC, instalování zavěšené záchodové mísy, instalování akrylátové vany, nadstandardní úpravy povrchů z keramických obkladů a podlah z PVC, provedení malby v obytných místnostech . Přesný rozsah těchto prací bude evidován v samostatném deníku a odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem a nájemcem příslušného bytu. Rozdíl mezi cenou standardního provedení a nadstandardního provedení hradí nájemce.
 10. Kontaktní osoby:

 

Zástupce pronajímatele: ...............................................

Stavební dozor: ................................................................

Stavbyvedoucí : ................................................................

V Brně dne ..........................................

 

 

Pronajímatel:   ........……………………… 

 

Související články

Modernizace obecních bytů 2022 2. 3. 2022 Regenerace obecních bytů
Oznámení pro nájemníky modernizovaných bytových domů v Brně-Líšni 1. 4. 2020 Regenerace obecních bytů
Harmonogram rekonstrukce obvodového pláště Molákova 1, 3, 5. 24. 4. 2017 Regenerace obecních bytů
Rekonstrukce obvodového pláště Molákova 1,3,5 11. 1. 2017 Regenerace obecních bytů
Oznámení vzniku škody 22. 8. 2016 Regenerace obecních bytů
Harmonogram modernizace obecních bytů 2. etapa 15. 9. 2015 Regenerace obecních bytů
Modernizace bytových domů v Brně-Líšni 30. 10. 2014 Regenerace obecních bytů

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Eva3. 2. 2015 14:27:10
Dobrý den,
slíbili jste zveřejnění pořadovníku v únorových Líšeňských novinách, kdy a kdo přijde na řadu s rekonstrukcí panelového domu ... Nemohu to nikde najít ... Děkuji
Napsal(a) Břetislav Štefan4. 2. 2015 09:49:48
Modernizace bytových domů v roce 2015 – pořadník a termíny
Stanovený pořadník domů určených k modernizaci, do vyčerpání finančního limitu, podle rámcové smlouvy s firmou Moravostav.
1. Molákova 15, termín realizace (tr.) 12.1. – 2. 3. 2015
2. Synkova 12, tr.: 23. 2. – 13. 4.
3. Synkova 8, tr.: 30. 3. -18. 5.
4. Synkova 6, tr.: 4. 5. – 22. 6.
5. Jírova 23, tr. 8.6 -27. 7. 2015
Nyní už připravujeme další výběrové řízení, abychom mohli od druhé poloviny roku plynule navázat a pokračovat. Cílem je 7-9 bytových domů ročně, dle počtu bytových jednotek. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je to optimum, které jsme schopni s vypětím všech sil zvládat. Je to velmi náročná a stresující záležitost pro nájemníky, ale věřte, že i pro nás. Cílem je spokojený zákazník, tedy nájemník, a ne hádky a naštvání. Klíčová a velmi důležitá je aktivita, zájem, spolupráce a především trpělivost.
Břetislav Štefan, starosta
Napsal(a) Tančevová Anna23. 10. 2014 12:58:24
Proč byl dělán trapný pořadník, když není dodržován?Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 21. 10. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: