VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Zpátky
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Volba prezidenta republiky se bude konat v pátek dne 13. ledna 2023 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Termín případného druhého kola je stanoven na pátek dne 27. ledna 2023 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a na sobotu dne 28. ledna 2023 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování na území městské části Brno-Líšeň proběhne v 19 volebních okrscích: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11, okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsky 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5. Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na obvyklých místech.

Voličem pro volbu prezidenta je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Oprávněnost k účasti ve volbách prokazuje občan platným průkazem totožnosti. Za ten se považuje občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.  

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat příslušnému obecnímu úřadu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nejpozději do pátku dne 6. ledna 2023 do 16.00 hodin). Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. V tomto případě není písemná žádost vyžadována. Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby prezidenta republiky, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby prezidenta republiky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby, a to písemně nejpozději do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin a osobně nejpozději do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Volič, který se nemůže ze závažných důvodů, zejména zdravotních, dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad o návštěvu s přenosnou volební schránkou. Požadavky na přenosnou volební schránku zasílejte na e-mail: [obfuscate_1_|92|96|96|101|89|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117] (s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a telefonního kontaktu na voliče) nebo sdělte na telefonních číslech: 771 228 068, 544 424 867

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu, a to nejpozději do 10. ledna 2023. K dispozici budou také ve všech volebních místnostech.

Podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související s volbami lze získat na www.brno-lisen.cz .

Mgr. Miroslav Bednář, Organizační obor ÚMČ Brno-Líšeň

Související články

Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
top Zapojte se do strategického plánu rozvoje Líšně 7. 9. 2023 Starosta Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
top Využití studní v Líšni díky Líšeň za vodou a MČ Líšeň 28. 8. 2023 Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
top Nová sezóna SK Líšeň ve Fortuna národní lize 27. 7. 2023 Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Ocenění nejlepších žáků a pedagogů líšeňských základních škol 2023 14. 7. 2023 Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
top Samotáři v letním kině v líšeňském lomu 14. 7. 2023 Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
1 2 3 4 7 12 18 23
Poslední úprava: 2. 1. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů