VIII. 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň, pro volební období 2018-2022

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 13.2.2020 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 Upozorňujeme, že dokumenty z jednání volených orgánů MČ Brno-Líšeň  mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob a další chráněné údaje, jejichž poskytnutí podléhá omezením vyplývajícím z platné právní úpravy.

Kompletní materiály ke stažení -  Soubor 1, Soubor 2,   (Stáhnout oba dva soubory, do jednoho adresáře a rozbalit) .

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost Kanceláře architekta města Brna o stanovisko MČ Brno -Líšeň ke stavebnímu záměru spol. Jedovnická s.r.o. se sídlem J.Kurandové 2112, Pelhřimov, předkládané v plné moci spol. MORAVING s.r.o., dle projektové dokumentace pro územní řízení stavby s názvem „Nové Vinohrady „ při realizaci bude dotčena MČ Brno – Líšeň vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky
VIII.13/5/2000   Ing. Belcredi

6. Žádost MÍR stavebního bytového družstva o vyslovení souhlasu s prodejem části pozemku p.č. 8125 o výměře cca 7 m2 a části pozemku p.č. 8116 o výměře 6 m2 v k.ú. Líšeň k umístění sloupců nově budovaných lodžií k bytovému domu Bednaříkova 2187/5 v Brně – Líšni 
VIII.13/6/2500   Ing. Belcredi

7. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 4422/286 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Líšeň z majetku spol. PROFI ARCUS s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna 
VIII.13/7/2000   Ing. Belcredi

8. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k prodeji pozemků p.č. 8106 a 8107 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzických osob a společnosti ROBKA  plus s.r.o., vlastníků objektu občanské vybavenosti Hochmanova 2448/23 v Brně – Líšni 
VIII.13/8/2000   Ing. Belcredi

9. Žádost paní Heleny Paděrové a paní Věry Honsové, v zastoupení za vlastníky garáží stojících na pozemcích p.č. 3071/5 až 3071/16 v k.ú. Líšeň o odprodej pozemků pod garážemi do vlastnictví majitelů garáží včetně prodeje do podílového spoluvlastnictví všech majitelů garáží pozemku p.č. 3071/17 příjezdová cesta do areálu garáží s částečným podílnictvím pro majitele garáže stojící na p.č.3071/66 v k.ú. Líšeň  
VIII.13/9/2000   Ing. Belcredi

10. Žádost stavebního odboru ÚMČ Brno – Líšeň o projednání návrhu názvu ulice v souvislosti se stavebním záměrem s názvem RD Houbařská – obytný soubor – výstavby 16-ti rodinných domů a souvisejících objektů 
VIII.13/10/2000   Ing. Belcredi

11. Žádost o uzavření splátkového kalendáře pro paní Lenku Frankovou, nájemce polikliniky Horníkova 34
VIII.13/11/800   ředitel SML

12. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet „ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice 
VIII.13/12/2400   Mgr. Bc. Černá

13. Odměňování neuvolněných členů ZMČ Brno – Líšeň a členů komisí RMČ a výborů ZMČ , kteří nejsou členy zastupitelstva 
VIII.13/13/2500   Ing. Stehlík

14. Rozpočtové opatření č. 01/2020 
VIII.13/14/2500   Ing. Stehlík

15. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020
VIII.13/15/2500   Ing. Stehlík

16. Rozpočtové opatření č. 02/2020 
VIII.13/16/2500   Ing. Stehlík

17.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
VIII.13/17/2600   JUDr. Vacková

18. Využití předkupního práva k prodejně potravin na ul. Karolíny Světlé 
VIII.13/18/2600   JUDr. Vacková

19. Interpelace
20. Diskuse          
21.

Projednání zápisu z Finančního výboru, Kontrolního výboru ze dne 12.12.2019, Kontrolního výboru ze dne 16.1.2020,

 
 
22. Kontrola usnesení          
23. Závěr

 

Poslední úprava: 6. 2. 2020. Přečteno: 153x.
Jméno
Akce v Líšni