Nová koalice na líšeňské radnici

Zpátky

Vyjádření jednotlivých koaličních stran

 

ČSSD

Dne 15. Listopadu 2016 byla ustavena koalice v Městské části Brno-Líšeň. Na spolupráci se dohodla ČSSD, hnutí ANO, ODS, STAN-SPOLU. ČSSD obhájila post starosty a II. místostarosty, hnutí ANO získalo I. místostarostu a dva radní, ODS a STAN získaly každá po jednom radním. Dohodli jsme priority, které chceme naplnit. Za důležité body považujeme pokračování v opravách školských budov a bytového fondu, prodloužení trolejbusu na Jírovu, opravy komunikací a výstavbu kanalizace Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatická, vybudování propojky Markovičova – Chmelnice, revitalizaci parku Trnkova a Rokle (více informací naleznete v koaliční smlouvě na stránkách www.brno-lisen.cz).
Uzavřením koaliční smlouvy byla ukončena krize, která začala 30. června 2016, kdy bez předchozího jasného varování a upozornění, odstoupili radní za KDU-ČSL a TOP 09. Zástupce TOP 09 přeložil v posledním bodě jednání zastupitelstva „diskuze“ návrh na hlasování o „vyslovení důvěry“ starostovi. 
Těmito kroky došlo k faktickému porušení ustanovení koaliční smlouvy, která obsahuje závazek, že nebudou navrhovány žádné zásadní personální záležitosti bez předchozího projednání a schválení v radě Městské části Brno-Líšeň.
Sociální demokracie se snažila v následných jednáních hledat možná řešení a opakovaně vyzývala k věcné diskuzi nad konkrétními body. Požadavky, které byly na sociální demokracii vzneseny, demokraticky projednala na členské základně a všem požadavkům KDU-ČSL a TOP 09 vyšla vstříc nebo byla připravena je podpořit.
Bohužel i přes intenzivní snahu a jednání se nepodařilo najít řešení, které by umožnilo fungování koalice na stávajícím půdorysu. 
Následkem těchto kroků byl zkomplikován výkon samosprávných orgánů, především rady a zastupitelstva v Líšni. Zároveň takto činěné kroky neměly oporu v koaliční smlouvě, ke které jsme se společnými podpisy zavázali.
Koaliční smlouva nebyla po řadu měsíců plněna, byla ze strany TOP 09 a KDU-ČSL v několika bodech porušena a to znemožnilo obnovit spolupráci. Je tedy zřejmé, že se jedná o vyhaslý dokument, který pozbyl platnosti. 
Jsem proto nyní rád, že se podařila najít shoda mezi zastupiteli, byla jmenována rada obce a vznikla funkční koalice, která bude stát v čele obce po další dva roky.
Břetislav Štefan, tel.: 724 075 898
 

ANO 2011

Vážení líšeňští občané, a snad si mohu dovolit i oslovení přátelé. Myslím si, že již skončilo období nejistoty a bezvládí na líšeňské radnici. Proto bych se pár slovy vrátil k věcem minulým a napravil některé nejasnosti, panující kolem našeho hnutí. Předně chci zdůraznit, že kromě jednoho prohlášení, kde jsme vyzývali ČSSD k jednání o takzvané velké koalici, byla ostatní prohlášení vždy vyjádření názorů jednotlivce nebo jeho zbožného přání. K záležitostem v hnutí ANO se vyjadřuje klub zastupitelů, nebo sněm místní organizace ANO v Líšni. Tedy ne žádný jednotlivec. Krize v koalici na líšeňské radnici nebyla krizí naší, ani námi vyvolanou. Proto jsme se k ní dlouho nevyjadřovali. Až v srpnu začal náš klub zastupitelů shromažďovat relevantní informace od aktérů, kteří se na dění aktivně  podíleli a zároveň jsme shromažďovali i názory na řešení vzniklé situace u ostatních politických subjektů. Nikdy se nám nepodařilo vést jednání s oběma hlavními aktéry dění a tudíž si přímo ověřit jejich interpretaci událostí v přímé konfrontaci.
Zpočátku jsme viděli řešení ve velké koalici ANO, ČSSD, KDU+TOP09, k čemuž nás vedlo to, že se posledně jmenované uskupení ocitlo v "opozici" jako my.  Další vývoj jednání však ukázal, že rozpory a nemožnost začít opět komunikovat mezi dvěma subjekty v tomto projektu by nás vystavilo do pozice nárazníku mezi nimi, stali bychom se "vrbou" pro ventilaci jejich problémů a arbitry, kteří by měli rozhodovat jejich spory. Také zbylá politická reprezentace nebyla tomuto "velkému" řešení příliš nakloněna. Městská část Líšeň není majetkem žádné politické strany a voliči nás pověřili, abychom obec rozvíjeli a zlepšovali jejich životní podmínky. To lze těžko bez akční rady na radnici. Zastupitelstvo některé její funkce těžkopádně přejímá. Vyčkávání, že se "něco" stane , situaci neřešilo. Proto jsme se postupně sešli s politickými stranami ČSSD, ODS a STAN. Názory KDU+TOP09 nám byly známy.
Výsledkem jednání při hledání shody ve volebních programech je projekt ANO+ČSSD+ODS+STAN. Toto seskupení je schopné zvolit radu městské části a začít opět spravovat věci veřejné. Naši voliči nám dali mandát k tomu, abychom život v obci  a její rozvoj ovlivňovali aktivně, tedy v koalici, která tvoří radu. V opozičních lavicích bychom mohli dění opět pouze kontrolovat, ale ne váhou našich hlasů ovlivňovat. Městská část Líšeň se velikostí, a pokud bude další výstavba, přibližuje velkým okresním městům, a mnohá i převyšuje.
Naši občané si zaslouží dobrý strategický plán rozvoje obce a nalezení dlouhodobých finančních prostředků v rozpočtu k jeho realizaci. O těchto záměrech, ale samozřejmě i běžné správě, jsme připraveni naslouchat  i diskutovat jak s "opozicí" v zastupitelstvu, tak s občany i jejich spolky a zájmovými sdruženími.
Chceme na radnici přivést nové metody řízení, komunikace, zadávání podmínek veřejných zakázek, kontrolu všech probíhajících procesů.
Děkuji Vám za trpělivost při čtení tohoto článku, ale snad mnohé osvětlil o dění minulém tak i budoucím.
 
Ing. Jaromír Talpa  
 

ODS

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
dovolte mi ve stručnosti zhodnotit právě skončenou politickou krizi z pohledu ODS. Události červnového zasedání Zastupitelstva městské části (ZMČ) pro nás byly překvapením, i když jsme pozorovali třenice uvnitř koalice a těsně před zasedáním probleskovaly fámy o jakémsi „osvobození od útlaku“ nebo puči proti starostovi. Nebylo však jasné, o co jde. Na zasedání nakonec padl návrh pana Josefa Drbala (TOP 09) hlasovat o „důvěře starostovi“, který odmítla většina stran včetně ODS. Takový návrh totiž neměl oporu ani v zákoně ani v jednacím řádu a navíc se nikdo neobtěžoval nás s ním seznámit dopředu a hlavně vysvětlit, co by mělo následovat.
V dalších týdnech se ODS odmítala podílet na jakémkoliv provizorním řešení, které by nerespektovalo stále platnou koaliční smlouvu. Veřejně jsme deklarovali, že celý spor považujeme za vnitrokoaliční, dokud nebude jasně prohlášeno, že současná koalice skončila. K tomu došlo až na zářijovém ZMČ, kde opět vystoupil pan Drbal a konstatoval, že jednání nevedla k žádnému výsledku a koalice v této podobě nemůže fungovat dál. 
V následujících rozhovorech všech se všemi jsme se od počátku shodovali napříč politickým spektrem, že jakákoliv koalice bez vítězné ČSSD není možná. Rádi bychom ctili výsledky voleb, v nichž bylo vítězství ČSSD jednoznačné. Proto jsme přijali výzvu ČSSD k jednání a velmi podrobně stanovili, za jakých podmínek jsme ochotni nové složení Rady městské části podpořit. Během vyjednávání se jasně ukázalo, že postup KDU-ČSL a TOP 09 vedl k naprosté ztrátě důvěry uvnitř ČSSD a další spolupráce mezi těmito stranami je nyní nemožná. ODS tedy souhlasila s uzavřením koalice s hnutími ANO a SPOLU (STAN), která rovněž akceptovala naše požadavky. Naše podrobná vyjádření k celému vývoji najdete na našem facebookovém profilu (https://www.facebook.com/ods.lisen/).
Jsem přesvědčen, že ODS postupovala korektně vůči všem partnerům a věřím, že naše působení na radnici bude přínosem pro Líšeň. I v krátké době dvou let zbývajících do voleb budeme mít možnost podílet se na přípravě či realizaci některých projektů, které dlouhodobě prosazujeme, a také více dohlížet na fungování úřadu. Je nám ctí, že budeme moci přispět rozvoji Líšně a převzít za místní politiku více odpovědnosti.
Martin Příborský
Předseda ODS Brno-Líšeň

STAN

Jak již všichni víme, došlo dne 30. 6. 2016 k rezignaci některých členů RMČ. Tato rezignace a její neobvyklé provedení nebyla nikdy řádně zdůvodněna ani vůči veřejnosti, ani vůči ostatním členům ZMČ. Jediné nekonkrétní zdůvodnění, které bylo vysloveno, bylo pouze to, že vázla komunikace se sociální demokracií. Takové vysvětlení je však pro nás naprosto nedostačující, a to zejména z toho důvodu, že ani následně nebylo nic konkretizováno ani odůvodněno. A pokud nejsou uvedeny konkrétní důvody, které vedly k rezignaci, není možné ani zjednat nápravu. 
 
Na tomto zastupitelstvu zastupitelé TOP 09 také vyzvali ostatní zastupitele k vyslovení nedůvěry starostovi MČ Líšeň. To vše opět bez jakéhokoli vysvětlení, odůvodnění či přinejmenším alespoň avizování celé situace. Přestože tento návrh byl následně stažen, aniž by se o něm hlasovalo, byli tímto zastupitelé vyzváni zástupci TOP 09, aby hlasovali o něčem, o čem nebyly z jejich strany poskytnuty žádné informace. Dle našeho názoru, zde očividně vázla komunikace právě rezignujících členů RMČ vůči ostatním členům zastupitelstva. 
 
Očekávali jsme, že budeme následně odstoupivšími radními osloveni a budou nám sděleny důvody, které je k tomu vedly. Ostatně k tomu byli nejen z naší strany opakovaně vyzývání. Nestalo se tak.
 
K iniciaci setkání došlo až před čtrnácti dny, kdy nás kontaktoval jeden z představitelů TOP 09, tedy po více než 4 měsících od jejich odstoupení. Požadovaný termín schůzky byl bohužel stanoven v tak krátké časové lhůtě, že nebylo v možnostech našich členů se takové schůzky zúčastnit, což jsme bezodkladně oznámili. Nabídka jiného termínu setkání již nepřišla.
 
Přes čtyři měsíce trvající martyrium bylo z našeho úhlu pohledu řešeno aktivně pouze sociální demokracií. Od prvního dne vzniklé krize jsme avizovali, že respektujeme vítěze komunálních voleb, a tedy rozhodnutí občanů Líšně. To byl i jeden z hlavních důvodů toho, že jsme zareagovali na oslovení sociální demokracie s žádostí o hledání konstruktivního a dlouhodobého řešení této situace. A to jsme, jak doufáme, našli.
 
Tereza Vašíčková, STAN-Spolu
 

KDU-ČSL

Místo změny přístupu, změna partnerů

Uplynulé dvouleté funkční období místostarostky Elišky Vondráčkové a radního Michala Hrazdíry bylo naplněno intenzivní prací pro Líšeň a snahou o vyřešení některých dlouhodobě odkládaných problémů. Díky naší práci se mimo jiné podařilo:
• Poliklinika - zahájila se příprava rekonstrukce interiéru, byly pořízeny zcela nové výtahy, byly zprovozněny webové stránky, zřízeno wifi připojení v celé budově.
• Školní budovy - byl připraven postup oprav, proběhla celková modernizace prvních tří budov. Proběhla rekonstrukce zahrádek u školek, které byly ještě v původní podobě. Především ve školce na ulici Šimáčkova byla změna opravdu velmi výrazná.
• Náměstí Karla IV.  – byla zahájena široká veřejná debata týkající se celkové úpravy náměstí
• Budova a zahrada bývalé Orlovny - přes odpor části vedení MČ jsme prosadili veřejnou diskuzi ohledně dalšího využití a zachránili jsme zeleň uprostřed staré Líšně včetně téměř staletých lip před vykácením a zastavěním.
• Dětská hřiště - byl připraven postup oprav, první tři kompletně zrekonstruovány. Prosadili jsme zřízení funkce správce dětských hřišť s cílem skutečně zajistit jejich pravidelnou kontrolu a bezpečnost.
• Systémová úprava zeleně - prosadili jsme zpracování projektu, díky kterému nebude k výsadbě a výchovným řezům dřevin v Líšni přistupováno nahodile, ale systematicky, dle posouzení odborníků, s ohledem na vhodnost výsadeb pro danou lokalitu. Realizace této masivní výsadby by měla být financována díky podané žádosti z fondů EU.
• Oživení jednotvárných zelených nebo zanedbaných ploch - začali jsme realizovat drobné projekty – výsadba narcisek podél ulice Mifkova a Novolíšeňská, kvetoucí záhon před budovou radnice, úprava plochy včetně výsadby před zrekonstruovanou školkou Synkova.
• „Broďák“ - k realizaci úpravy této zanedbané plochy jsme připravili a s veřejností prodiskutovali kvalitní projekt.  
• Koncepce rodinné politiky v MČ Líšeň - na její přípravě se řadu měsíců podílelo více odborníků a občanů, stala se první schválenou koncepcí rodinné politiky pro MČ v Brně. Opatření navrhovaná v akčních plánech na každý rok zohlední konkrétní potřeby a priority občanů Líšně - rodin s dětmi i se seniory.
• Projekt RÉVA - iniciovali jsme jeho realizaci, využili potenciálu příspěvkové organizace Kulturní centrum, jeho zázemí a personální kapacity, vybudovali klubovnu pro seniory na Kotlance, pro stále rostoucí počet seniorů v Líšni nabídli komplexní program.
• Brožura Líšeňští pamětníci vypráví – byla vydána jako konkrétní výstup projektu RÉVA a ukázka mezigenerační spolupráce a předávání zkušeností generace starší generaci mladší.
Přestože jsme zahájili, prosadili a realizovali mnoho dobrého, nemohli jsme dále v našich funkcích setrvat. Nejsme ochotni být spojováni s některými postupy ve vedení MČ, které považujeme za nepřijatelné. Nepožadovali jsme navýšení našich členů v RMČ, ani další placené funkce, nešli jsme nikomu „po krku“. Požadovali jsme partnerskou spolupráci založenou na důvěře a plné informovanosti o krocích, za které jsme jako členové koalice a členové vedení MČ nesli zodpovědnost. Náš koaliční partner naše požadavky a výhrady týkající se fungování koalice a úřadu neuznal, návrhy na možné řešení nerespektoval, odmítl je a zvolil spolupráci s novými partnery.
Jak jsme již dříve uvedli, jsme připraveni být konstruktivní opozicí. Můžete se na nás i v budoucnu obracet se svými podněty a připomínkami – i z opozičních lavic budeme zájmy občanů Líšně hájit a svoje volební priority prosazovat.


Za klub KDU-ČSL
Eliška Vondráčková
Michal Hrazdíra

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Související články

MČ Brno-Líšeň hledá pracovníky na údržbové a úklidové práce 6. 8. 2020 Úřad
Volná místa a výběrová řízení - stavební technik 2021 30. 8. 2019 Úřad
Dokumenty a jednací řády 18. 5. 2017 Úřad
Vzdálená podpora 15. 11. 2016 Úřad
Rozpočet, přehled hospodaření a závěrečné účty 30. 7. 2015 Úřad
Povinné informace 30. 7. 2015 Úřad
Pracovníci Úřadu městské části Brno-Líšeň 29. 7. 2015 Úřad
Seznam E-mailových adres 29. 7. 2015 Úřad
1 2

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 16. 11. 2016.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: