Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni

Zpátky
Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni

Vážení a milí občané, 

v úterý 23. 6. 2015 v 17 hodin se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskuteční veřejné projednání – Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni, na pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň.

Dne 29. 4. 2015 podala firma NET Development, s.r.o. zastoupená firmou PRIST Brno-projekce inženýrských staveb žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni, na pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň.
Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni je navržen jako obytná stavba s šesti nadzemními podlažími s bytovými jednotkami určenými k trvalému bydlení a s technickým, provozním zázemím a parkovacími stáními v 1. a 2. podzemním podlaží. V celém objektu bytového domu se nachází celkem 32 bytů různých velikostí a celkem 58 vnitřních parkovacích stání v podzemních částech domu a jedno venkovní parkovací stání před bytovým domem na pozemku investora.

Samospráva ve Sdělení zaslaném dne 26. 5. 2014 firmě NET Development, s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno uvádí: Záměrem firmy NET Development, s.r.o., je výstavba bytového domu na pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Líšeň, který se nachází v intravilánu stávajícího sídliště, kde je již velká hustota zastavění a další navýšení zástavby by ještě více zhoršilo již tak složitou dopravní situaci a zároveň by tím došlo k výraznému zhoršení životních podmínek občanů.
Při posuzování daného záměru, bude samosprávou městské části Brno-Líšeň požadována Dopravní studie a Posouzení zájmového území z hlediska ochrany životního prostředí. Dopravní studie by prověřila možnost napojení bytového domu na stávající dopravní síť v zájmovém území a vyhodnotila potřeby parkovacích stání. Posouzení z hlediska ochrany životního prostředí by prověřilo možné vlivy zástavby na zájmové území, převážně hlukové zatížení.

Zastupitelé zastávají názor, že pozemky 8362/1, 8362/6 a 8362/5 by měly zůstat zachovány jako nestavební - volné, funkce – městská zeleň, funkční typ ZR plochy rekreační zeleně.
Na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 19. 5. 2011 se Zastupitelstvo jednomyslně usneslo (usnesení VI/6 bod 18/6) a požadovalo „uplatnit v Konceptu ÚPmB var. I“, ve které jsou pozemky v plochách Z – městská zeleň. 

Dle platného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB), obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, se dotčený pozemek parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Líšeň nachází ve stavebních návrhových plochách smíšených s indexem podlažní plochy IPP=1,2 s funkčním typem SO – smíšené plochy obchodu a služeb. Dále je část pozemku součástí nestavební – volné návrhové plochy městské zeleně, funkční typ – plocha ostatní městské zeleně (ZO). 

Smíšené plochy obchodu a služeb

  • slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení.

Přípustné jsou:

  • administrativní budovy
  • stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické vybavenosti, garáže, parkoviště apod.)
  • maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy
  • maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu
  • provozovny stravování a ubytovací zařízení
  • řemeslné provozovny, služebny městské policie, stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit
  • zábavní zařízení

 Žádáme vás o účast na tomto veřejném projednání a vyjádření vašeho stanoviska k této žádosti. 

Dále vám zde bude představena možnost, jak se nahlásit jako účastníci do veškerých správních řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, vztahujících se k Bytovému domu při ulici Zikova v Brně-Líšni, na pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň

Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

 

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4
Poslední úprava: 11. 6. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: