K volbě prezidenta České republiky

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím pod č. 275/2017 Sb., v částce 96. Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Na území městské části Brno-Líšeň občané budou hlasovat v 19 volebních okrscích a  to: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11, okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova  1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsky 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a  okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5.  Popis jednotlivých okrsků je zveřejněn a bude podrobně uveden v Oznámení o době a místě konání voleb na Úřední desce ÚMČ, na místech obvyklých v naší městské části a na stránkách ÚMČ Brno-Líšeň na internetu www.brno-lisen.cz.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2018, dosáhl věku 18 let. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (blíže viz Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2013 v zahraničí).

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

. žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem

voliče

žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018.

osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. ledna 2018 do 16. hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, v den voleb požádat okrskovou volební komisi, (nebo předem i telefonicky na ÚMČ, tel. číslo 544424855) o možnost hlasovat i mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky. Na území volebních okrsků zřizovaných v MČ Brno-Líšeň není zařízení pro krátkodobou ani dlouhodobou hospitalizaci.

Při dlouhodobé hospitalizaci v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, je možné včas vyžádat voličský průkaz a volit do volební schránky volebního okrsku, v jehož obvodu se zařízení nachází, nebo ve zvláštním volebním okrsku zřizovaném v tomto zařízení. Požadavek na zapsání do zvláštního volebního seznamu zvláštního volebního okrsku zřizovaném ve zdravotnickém zařízení, nebo na zajištění hlasování do volební schránky, hospitalizovaný podá vedoucímu zdravotnického zařízení.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018, v případě druhého kola volby 24. ledna 2018, od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Oprávněnost k účasti ve volbách prokazují občané okrskové volební komisi platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, platný cestovní pas). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta republiky. S volebními lístky občané obdrží i pokyny pro úpravu hlasovacích lístků a pro hlasování.

Podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související s volbami do zastupitelstev krajů je možno získat také na informačním serveru Ministerstva vnitra – adresa http://www.mvcr.cz/volby.aspx.

Zveme všechny oprávněné občany k volbám.                                                               

Růžena Dračková
technicko-organizační pracovník
ÚMČ Brno-Líšeň pro volby

Související články

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zobrazen
*
 
Poslední úprava: 15. 12. 2017. Přečteno: 584x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni